L7 HOTELS

L7 HOTEL သည္ စတိုင္က်ေခတ္မီသည့္ ဟိုတယ္တစ္လံုး ျဖစ္ျပီး ယဥ္ေက်းမႈ ဖန္တီးသူမ်ား ႏွင့္ ၂၀ ရာစု လူလတ္ပုိင္းမ်ားအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳအသစ္မ်ား၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ရန္ ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္း ထားပါသည္။

Our Story

စိတ္ကူးစိတ္သန္းသစ္မ်ား ရွာေဖြမႈ ခရီးစဥ္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ L7 HOTEL တည္ရွိရာ အရပ္ေဒသ၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ အာရံုခံစားမႈတို႔ကို ယူငင္ အေျခခံကာ ဟိုတယ္အား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အထူး ဦးတည္ရာ ပန္းတိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာ ေစရန္ ဖန္တီး ျပဳလုပ္ထားသည္။ L7 HOTEL သည္ အနားယူရန္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ရံုမွ်ပင္မက ေနထိုင္မႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လူအမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ ဖန္တီးသူမ်ားတို႔ စုေဝး၊ လြတ္လပ္စြာ တံု႔ျပန္ဖလွယ္ၾကသည့္ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။


Key Features

Lotte Hotel Global - About Brand - L7 Hotel Lounge Photos

ဧည့္ခန္းေဆာင္ႏွင့္ ေရေပၚဘားဆိုင္

ဧည့္ခန္းေဆာင္ထဲတြင္ မည္သူမဆို မိမိတို႔၏အလုပ္ထဲ၌ နစ္ေျမာ အာရံုစူးစိုက္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို ဖန္တီးမႈပါဝင္ေသာ ဖလွယ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။ ဤသည္မွာ သင့္အေနႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ အနားယူ ႏိုင္မည့္၊ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားအားလည္း ရွာေဖြႏိုင္မည့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုစုေဝးရာ ေနရာေလးတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

ျမိဳ႕ ျပထဲမွ အိုေအစစ္ဟု တင္စား ၾကေသာ ေရေပၚဘားဆိုင္တြင္မူ သင့္အေနႏွင့္ L7 ၏ အမွတ္အသား လကၡဏာျဖစ္ေသာ L7 ေကာ့ေတးအား ႏွစ္သက္ခံစားရင္းျဖင့္ ေအးျမေသာ ေလႏုေအးကို ခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Lotte Hotel Global - About Brand - L7 Hotel Culture Content Photos

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအျခင္းအရာမ်ား

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ တစ္ခုခုသည္ အစဥ္အၿမဲလိုလို L7 HOTEL ၌ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိတတ္ပါသည္။ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ ၊ ဖက္ရွင္ ႏွင့္ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွ ဖန္တီးသူမ်ားအေနျဖင့္ စုေပါင္းပါတီပြဲမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ႐ိႈးပြဲ၊ ျပပြဲမ်ား က်င္းပရန္အတြက္ငွာ L7 HOTEL ၌ စုေဝးၾကေပသည္။
Lotte Hotel Global - About Brand - L7 Hotel IT Photos

IT နည္းပညာျဖင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈရွိေသာ

L7 HOTEL သည္ မၾကာေသးမီကာလ ကပင္ ကိုယ္တိုင္ ဆိုက္ေရာက္ စာရင္းသြင္း (check-in) /ထြက္ခြာစာရင္းပိတ္ (check-out) ဝင္ထြက္ႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခုအား မိတ္ဆက္ခဲ့ေပသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ အခန္း ႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ သင့္အေနျဖင့္ စာသားအမွာစကားမတ္ေဆ့ခ်္ သို႔မဟုတ္ QR ကုတ္အား အသံုးျပဳျပီး ဆိုက္ေရာက္ စာရင္းသြင္းျခင္း (check-in) /ထြက္ခြာစာရင္းပိတ္ျခင္း (check-out) ကို အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Lotte Hotel Global - About Brand - L7 Hotel L7 Signature Coffee Photos

L7 အမွတ္အသားလကၡဏာ ေကာ္ဖီ

L7 HOTEL မွ မနက္ခင္းမ်ားသည္ စိတ္လႈပ္ရွားအံ့ၾသသြားေစမည့္ အရာေလးတစ္ခုျဖင့္ စတင္ေပသည္။ ျဖည္းညင္းစြာျဖင့္ ဂရုတစိုက္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ L7 အမွတ္အသား ေကာ္ဖီထဲတြင္ ပ်စ္ႏွစ္ခ်ိဳၿမိန္ေသာ ေခ်ာကလက္၊ ေမႊးရနံ႔ႀကိဳင္ႀကိဳင္၊ မြမြ ရြရြေကာ္ဖီသားတို႔ ပါဝင္ေပသည္။ Rainforest Alliance မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေကာ္ဖီျဖင့္ ဧည့္ခံျခင္းအားျဖင့္ L7 HOTEL သည္ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အညီ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း လိုက္နာပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။